OFERTA DLA WSPÓLNOTY/

Nie masz dobrego doświadczenia we współpracy z firmą zarządzającą Twoją nieruchomością? Zarządca nie zdaje się być zakłopotany faktem, że nie wie co się dzieje na powierzonej mu w zarządzanie nieruchomości? Obowiązkowe przeglądy budynku odbywają się zza biurka a administrator nie zna nawet kodu do drzwi?

Poczucie zadowolenia jest kwestią indywidualną, sama jestem osobą szczególnie wymagającą i dlatego interesuje mnie utrzymanie Państwa nieruchomości w jak najlepszym standardzie.

 

– D. Wilk

Organizacja wspólnoty mieszkaniowej /

Zgłoszenie wspólnoty mieszkaniowej w Urzędzie Skarbowym celem uzyskania numeru identyfikacji NIP

Prowadzenie pierwszego zebrania ogółu właścicieli lokali, przygotowanie odpowiednich zawiadomień

Zgłoszenie wspólnoty mieszkaniowej w Urzędzie Statystycznym celem uzyskania numeru REGON

Zawarcie umowy o prowadzenie rachunku bankowego wspólnoty mieszkaniowej

Określenie zasad rozliczania kosztów świadczeń na poszczególne lokale

Przygotowanie projektów uchwał, regulaminu porządkowego i statutu

Określenie sposobu prowadzenia rachunkowości wspólnoty

Opracowanie rocznego planu gospodarczego

Wyrobienie pieczątki wspólnoty

Utrzymanie techniczne budynków/

Kontrola nad usuwaniem awarii i ich skutków

Pomoc w wyborze ubezpieczenia nieruchomości

Zlecanie kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń

Organizowanie usług remontowych, przeprowadzanie konkursów ofert wykonawców

Kontrola czystości i porządku pomieszczeń, urządzeń, budynków i innych terenów wspólnych

Opracowywanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji

Kontrola nad zapewnieniem dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzania ścieków i wywozy śmieci

Analiza ofert dotyczących wszelkich robót, dostaw i usług związanych z technicznym utrzymaniem nieruchomości

Zawieranie w imieniu wspólnoty umów na wszelkie usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania budynków

Zawieranie / rozwiązywanie umów na roboty, dostawy lub usługi związane z technicznym utrzymaniem nieruchomości

Kontrola nad innnymi usługami związanymi z funkcjonowaniem nieruchomości (np. ochrona obiektu lub inne zewnętrzne usługi)

Prowadzenie książki obiektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej nieruchomości zgodnie z przepisami prawa budowlanego

Sprawowanie bezpośredniego nadzoru nad pracą firm odpowiedzialnych za utrzymanie porządku konserwację instalacji technicznych w budynku

Czynności związane z obsługą rachunkowo – księgową wspólnoty/

Analizowanie przychodów z nieruchomości oraz windykacja należności z tytułu pożytków

Przygotowywanie informacji o przychodach i kosztach utrzymania nieruchmości

Przygotowywanie projektów planów gospodarczych i ich korekt

Przygotowywanie naliczeń na podstawie uchwał wspólnoty

Rozliczanie funduszu remontowego oraz zużytych mediów

Przygotowywanie rozliczeń planów gospodarczych

Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych

Czynności związane z właściwą obsługą wspólnoty i jej członków/

Weryfikowanie prawnego i faktycznego stanu nieruchomości

Prowadzenie wykazów lokali, właścicieli lokali i najemców w lokalach

Przygotowywanie projektów ochwał i treści umów zawieranych z kontrahentami

Zwoływanie, przygotowywanie i obsługa obowiązkowych zebrań właścicieli nieruchomości

Egzekwowanie uprawnień właścicieli z tytułu gwarancji i rękojmi na budynek./

Realizację lub nadzór nad relizacją wybranego sposobu egzekwowania uprawnień

Analizę i wybór sposobu egzekwowania uprawnień (negocjacje, droga sądowa)

Zlecanie wykonania przeglądów i ekspertyz dotyczących stanu nieruchomości